Midi Godz Adele Type MIDI Kit

Midi Godz Adele Type MIDI Kit

- 500 MIDI Loops (Melodies)

- Chords

- Kicks

- Claps/Snares

- Percusion

- And more ....

Home page
DOWNLOAD